sloneczka
motyki małe
biedry
leśne-skrzaty
serduszka

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 51 W KRAKOWIE

 

       „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się  w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

                                                     Robert Fulghum

 

    Proponowana przeze mnie koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samorządowego Przedszkola Nr 51 w Krakowie, zawiera takie kierunki działania, które by rozwijały i poszerzały mocne strony placówki, a w miarę możliwości likwidowały słabe strony jej funkcjonowania.

Przedszkole jest czynne we wszystkie dni robocze w godzinach od 6.30 do 17.00.

                         My, nauczyciele przedszkoli, ciągle się dokształcamy, poszerzamy swoje kwalifikacje. Nasza wiedza i doświadczenie są duże i nie można tego zmarnować. Chcąc wychować człowieka mądrego i umiejącego znaleźć się w obecnych czasach, należy zadbać o jego edukację od najmłodszych lat, robić to rozumnie i umiejętnie, nie zapominając o tym, że początek jest najważniejszy. Przekazując dziecku elementarną wiedzę i podstawowe umiejętności, trzeba wiedzieć, jak to robić. Nauczyciele naszego przedszkola są do tego bardzo dobrze przygotowani. Obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci, pozostają w kontaktach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice są traktowani jako partnerzy w procesie wychowania. Z rodzicami współpracujemy kiedy dziecko zostanie zapisane do placówki, w ramach Planu Adaptacji.

Nauczycielki ukończyły różnorodne formy doskonalenia związane między innymi z rozwijaniem aktywności twórczej dziecka. Doskonalimy się w ramach wewnątrz przedszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN). Organizujemy zajęcia otwarte dla rodziców. Potrafimy angażować w życie przedszkola rodziców. Próbujemy promować naszą placówkę w środowisku.

Staramy się stworzyć optymalne warunki rozwoju dla wszystkich dzieci w atmosferze współpracy z rodzicami.

Mocne strony przedszkola Słabe strony przedszkola
• Wykwalifikowana kadra pedagogiczna. • Pozyskanie funduszy.
• Zajęcia dodatkowe. • Liczba zajęć otwartych dla rodziców.
• System WDN, w kontekście potrzeb placówki. • Współpraca z rodzicami.
• Przychylność rodziców. • Modernizacja budynku.
• Uroczystości dla rodziców. • Formy aktywizowania rodziców.
• Promocja przedszkola w środowisku. • Liczba hospitacji koleżeńskich.
• Znajomość lokalnego środowiska. • Liczba szkoleń warsztatowych w zespole nauczycielskim.
  • System motywacyjny nauczycieli.
  • Współpraca z innymi placówkami przedszkolnymi.
  • Prawo wszystkich dzieci do wychowania przedszkolnego.
  • Wzbogacanie oferty zajęć dodatkowych.

   Proponowana przeze mnie koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samorządowego Przedszkola Nr 51 w Krakowie, zawiera takie kierunki działania, które by rozwijały i poszerzały mocne strony placówki, a w miarę możliwości likwidowały słabe strony jej funkcjonowania.

 Szczegółowe założenia i cele koncepcji funkcjonowania i rozwoju  Samorządowego Przedszkola Nr 51 w Krakowie

Opracowanie niniejszej koncepcji poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc koncepcję uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola, kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli, bazę, Statut Przedszkola.
Na podstawie wyników prowadzonej ewaluacji zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych celów głównych:

Celem nadrzędnym jest:
-zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowany do ich potrzeb rozwojowych

Nauczenie dziecka funkcjonowania w dynamicznie zmieniających się warunkach

-przedszkole otwarte, spełniające oczekiwania dzieci i rodziców

-wspomaganie uzdolnień, talentów i możliwości dziecka

-propagowanie zdrowego stylu życia

-aktywne uczestnictwo w życiu środowiska

o  Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej z uwzględnieniem informacji specjalistów (psycholog, logopeda, ewentualnie lekarza) oraz w oparciu o informacje rodziców.

o  Odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie oraz rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci i zdolności rozwiązywania problemów.

o  Rozwijanie otwartości, kreatywności i ciekawości badawczej.

o  Promowanie zdrowia i aktywności ruchowej, rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu.

o  Rozwijanie umiejętności współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji.

Zadania priorytetowe

·        konstruktywna współpraca między przedszkolem i rodziną – jedność celów i zadań;

·        integrowanie oddziaływań wychowawczych: dom – przedszkole – środowisko;

            ·       udział w promowaniu opieki zdrowotnej, uwzględniającej wczesne wykrywanie grup ryzyka zdrowotnego, społecznego i ekologicznego;

·        stymulowanie i wspieranie wielostronnego rozwoju dziecka we współpracy z rodziną i środowiskiem;

·        prawo do równego startu dla wszystkich dzieci;

 

II. „Dokąd zmierzamy?” – nasze przedszkole otwarte na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska.

1.Razem z rodzicami.

        Uznanie rodzicielskich kompetencji - nie chcę, by spotkania z rodzicami przyjęły formę pouczeń, bo zawsze chodzi  o dziecko, które jest kimś najcenniejszym dla rodziców:

·        badanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola(odpowiednio wcześnie, aby na początku roku możliwe było przeprowadzenie dyskusji na podstawie wyników badań i uwzględnienie oczekiwań rodziców w planie pracy przedszkola);

·        rodzice sami z dużą otwartością, informują nas nauczycieli o aktualnych osiągnięciach lub problemach w domu;

·        ustalamy  program zaradczy akceptowany przez nauczyciela i rodziców;

·        wychowawca  otwarty jest na wszelkie informacje zwrotne, co eliminuje potencjalne konflikty  i nieporozumienia;

·        rodzice mogą po uprzednim poinformowaniu nauczyciela wejść w trakcie zajęć grupowych  i aktywnie uczestniczyć w nich;

·        skuteczną formą mają być zajęcia warsztatowe organizowane dla rodziców i dzieci ; służące prezentacji możliwości dzieci, samopoznaniu rodziców i dzieci, obfitujące w różnorakie aktywności: taniec, śpiew, ruch, muzykę, rysunek itp.;

·         kontakty z pracownikami przedszkola nacechowane życzliwością i akceptacją; rożne formy dyskusji; wymiana doświadczeń, poglądów;

·        taktowne rozmowy podczas których rodzic ma odczuwać życzliwość i troskę nauczyciela w stosunku do jego dziecka, a przede wszystkim to, że nauczyciel chce pomóc w rozwiązaniu problemu;

·        temat spotkań i polecane lektury będą wywieszane na tablicy, aby rodzice(jeśli mają ochotę) mogli się do spotkania przygotować;

·        nie o wszystkim mogą mówić nauczyciele, a więc będziemy zwracać się do fachowców, specjalistów w danej dziedzinie(angażowanie rodziców – przedstawicieli różnych specjalności);

·        każdorazowe zapraszanie rodziców z wyprzedzeniem 10 dniowym na , na każde spotkanie na terenie przedszkola;

·        dopuszczenie rodziców do współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących dziecka i organizacji pracy placówki (np. organizacja oddziałów, godziny posiłków, proponowanie dodatkowych zajęć, imprez i wycieczek, zakres współpracy z lokalnymi instytucjami, cele wydatkowania środków finansowych, szukanie sponsorów);

·        pragnę, by poczuli się odpowiedzialni za to, co dzieje się w naszej placówce; rodzice będą poznawali normy prawne regulujące życie placówki, będą współtworzyli plan wychowawczy, plan rozwoju przedszkola;

·        będą cyklicznie omawiać z dyrektorem osiągnięcia placówki, sytuację finansową, bieżące potrzeby;

·        Wzbogacenie i doposażenie bazy przedszkola w pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal w nowe meble i zabawki dla dzieci

·        Poszukiwanie sponsorów

·        Zapoznanie rodziców z koncepcją przedszkola poprzez umieszczenie na stronie i internetowej oraz w Kąciku dla rodziców

·        Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie dyżurów pracowników obsługi na korytarzu podczas przyprowadzania i odbierania dzieci

·        Angażowanie rodziców, nauczycieli do zgłaszania nowych wniosków dotyczących modyfikacji koncepcji.

2.Razem ze środowiskiem lokalnym.

          Nie bez znaczenia jest to, jak odbierana jest działalność przedszkola na terenie środowiska lokalnego, a także na terenie miasta. Uważam, że przy prawidłowej współpracy z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym przedszkole może zaprezentować swój wkład w życie tego środowiska i wiele zyskać jako instytucja przez nią finansowana:

·        współpracując ze szkołąbędziemy się starali przygotować swoich wychowanków do roli ucznia; udzielać nauczycielom klas pierwszych rzetelnej informacji o wychowankach dotyczącej ich rozwoju  i potrzeb; prowadzić wspólne badania losów naszych wychowanków;

·        będę wyróżniała aktywnych rodziców i ich firmy:wpisem  do specjalnie poświęconej takim rodzicom, firmom księgi, listem gratulacyjnym, zdjęciem do specjalnej gabloty umieszczonej  na korytarzu, podziękowaniem w lokalnej gazecie; 

•planuję nawiązać współpracę z miejscowym gimnazjum i pod hasłem „Poczytaj mi przyjacielu” wciągnąć uczniów gimnazjum do czytania  w przedszkolu;

·        zakładam, że każdego roku dzieci będą gruntownie badane pod kątem logopedycznym, psychologicznym.

·         zadbamy o dobrą opinię przedszkola - wszyscy pracownicy przedszkola, muszą odnosić się do dzieci, rodziców i innych osób, które odwiedzają naszą placówkę, zawsze życzliwie i z kulturą;

·        ogród dostosowany do aktywności dzieci– plac zabaw,  ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, teren zabaw tematycznych, konstrukcyjnych i budowlanych, miejsce do rozwijania zainteresowań przyrodniczych, kącik hodowlany;

·        inne lokalne instytucje (Straż Pożarna, poczta, policja, Straż Miejska...), których oczekiwania poznałam rozmawiając z poszczególnymi przedstawicielami i współpracując z nimi już wcześniej  chciałyby, aby nasi wychowankowie wyrastali na odpowiedzialnych obywateli dbających o bezpieczeństwo swoje i innych, słusznie oczekując, że będziemy realizować zadania z zakresu wychowania społecznego;

·        wychowankowie przedszkola będą aktywnie uczestniczyć w konkursach, wystawach, prezentacjach organizowanych przez instytucje kulturalno – oświatowe;

·        przedstawiciele lokalnych instytucji będą zapraszani na imprezy środowiskowe organizowane przez personel i radę rodziców przedszkola, będzie to okazja do ukazania poziomu umiejętności dzieci jako efektu całorocznej pracy wychowawczo – dydaktycznej;

·        w tradycje przedszkola, chciałabym wpisać spotkania z cyklu „Miły gość”– wśród rodziców, dziadków są przedstawiciele wielu zawodów(policjant, pielęgniarka, listonosz, fotograf...),  oraz cykl zajęć „Ocalić od zapomnienia”- dotyczących poznawania tradycyjnych polskich zwyczajów i obrzędów – będących cząstką wielkiego dziedzictwa kultury polskiej:

·        współpracując z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami środowiska lokalnego chcemy korzystać z ich pomocy oraz świadczyć im różne usługi(np. wynajem sali);

     W ramach współpracy ze środowiskiem pragnę  nadal pozyskiwać przyjaciół przedszkola, którzy widząc celowość i skutek działań będą współpracować systematycznie i wzbogacać finanse placówki.

3.„Nauczyciel XXI wieku” – kształcenie, doskonalenie.

      Rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez wspomaganie rozwoju osobistego nauczycieli – w kontekście ich pracy zawodowej:

·       nauczyciele proponują i opracowują tematy do WDN (wewnątrz przedszkolne doskonalenie nauczycieli);

·       wspólne gromadzenieliteratury fachowej, taśm audio, wideo, informacji na dyskietkach, płytach CD-rom itp. dotyczącej określonego zagadnienia;

·       dostosować programy rozwoju zawodowego do strategii rozwoju przedszkola;

·       systematyczneprzeprowadzanie samooceny pracy przedszkola, co uchroni nas przed popełnianiem tych samych błędów;

·       hospitacje koleżeńskie– dzielenie się doświadczeniami pozytywnymi i negatywnymi oraz wspólne uczenie się;

·       opracowywanie rocznych planów indywidualnegodoskonalenia się nauczycieli, zgodnie z potrzebami przedszkola;

·       w pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystanie opracowanych i wdrożonych już programów ;

·       wspólnenarady nauczycieli z Radą Rodziców;

·       dowartościowywanienauczycieli innowatorów: pochwała na radzie pedagogicznej, pochwała wobec rodziców, nagroda dyrektora, nawet co rok, notatka o sukcesach w gazecie lokalnej;

·       otoczenieopieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową, zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego;

·       współdziałaniez okolicznymi przedszkolami – wymiana doświadczeń zawodowych, wspólne organizowanie imprez dla dzieci pod hasłem „Dzieci – dzieciom”: konkursy, spartakiady, zabawy tematyczne, spektakle teatralne;

·       wspólne organizowanie i uczestnictwo w  warsztatach  i kursach doskonalących finansowanych z budżetu przedszkola;

·       nawiązaniewspółpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Warszawie,  w celu przeprowadzenia programów szkoleniowych dla nauczycieli przedszkola zapoznających z nowymi metodami pracy z dziećmi;

·       nawiązanie współpracyz Centrum Wolontariatu w Krakowie

·       możliwość wykorzystania wolontariatu w działaniach na rzecz przedszkola – współdziałanie z Akademią Pedagogiczną w Krakowie;

        Mijają kolejne lata od ratyfikowania Konwencji o prawach dziecka, uznanej za jedno z największych osiągnięć i wydarzeń Stulecia Dziecka.

      Konieczne jest, aby w programach wychowawczych dla XXI wieku, uwzględnione zostały postulaty zawarte w tym historycznym dokumencie oraz prawa dzieci do:

·        najwyższego poziomu rozwoju zdrowia,

·        odpowiedzialnego wychowania przez rodziców i instytucje wychowawcze poza rodziną,

·        ochrony przed złym traktowaniem i zaniedbaniem, ochrony przed wyzyskiem seksualnym,

·        swobodnego wypowiadania się i reprezentowania własnych interesów, do zabierania głosu,

·        partycypowania i współdecydowania.

Dzieci są ludźmi, prawa dzieci są prawami człowieka; dzieci mają ludzkie potrzeby, pragnienia, poglądy – wszędzie i zawsze uniwersalne w każdej kulturze i epoce historycznej.

 
III. Misja przedszkola

         Pragnę, by nasze przedszkole było przedszkolem XXI wieku, w którym dobrze przygotowany profesjonalnie wychowawca będzie w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

To od potrzeb dziecka i jego możliwości powinny wychodzić wszystkie zajęcia przedszkolne. Potrzeby dzieci to początek realizacji  ich  marzeń.  Dlatego niezwykle ważne będzie uznanie potrzeby podmiotowości dziecka, a więc:

·        akceptowanie indywidualnych odczuć,

·        pomaganie w realizacji pomysłów dziecka,

·        unikanie sankcji prowadzących do lęku,

·        stawianie zadań na miarę możliwości dziecka,

·        liczenie się z wrażliwością dziecka,

·        wyrabianie poczucia odpowiedzialności,

·        unikania zakazów - częste nagradzanie w postaci słownej aprobaty dla zwiększania poczucia własnej wartości,

·        kształcenia poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności.

     Ideą przewodnią naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka, na który patrzymy wieloaspektowo,uwzględniając aktywność dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

I.      Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby i zainteresowania dziecka.  Wspiera jego aktywność i kreatywność. Pomaga dziecku w rozwoju jego talentów.

II.     Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia.

III.    Nasze Przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat  emocjonalny. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola znakomicie   się w nim czują.

IV.     Zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym, bezpiecznym budynku.

V.      Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu  dziecka.

              Będę dążyła do tego, by powyższe elementy były przenoszone na wychowanie w rodzinie poprzez kontakty wychowawców przedszkolnych z rodzicami dzieci.

               mgr Anna Łuczak

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.