sloneczka
sowki-madre-glowki
biedry
zabki
imagesxx2

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Strona główna

Prezydent Miasta Krakowa zachęca do Narodowego Spisu Powszechnego,

szczególy tutaj

link

 

 

DRODZY RODZICE!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI OBOSTRZENIAMI

I SZCZEGÓLNIE TRUDNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ,

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ

O  BEZWZGLĘDNE ZACHOWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO MINIMUM 1.5 M,

NOSZENIE MASECZEK I RĘKAWICZEK.

WSZELKIE NIEGDOGODNOŚCI WYNIKAJĄ Z TROSKI

O BEZPIECZEŃSTWO NAS WSZYSTKICH.

DYREKTOR, GRONO PEDAGOGICZNE I PRACOWNICY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 51

Znalezione obrazy dla zapytania witaj przedszkole wiersz

 

Szanowni Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z

Procedurami obowiązującymi

w Samorządowym Przedszkolu Nr 51 w Krakowie   w roku szkolnym 2020/2021

na wypadek zagrożenia COVID-19

w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby.
 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374)

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133)

-Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego  oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).

 

 1. Cele procedury

 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na terenie Samorządowego Przedszkola nr 51 w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

 

 1. Kogo dotyczy procedura (zakres procedury).

Niniejsza procedura dotyczy:

 • wszystkich pracowników Przedszkola świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19,
 • rodziców (prawnych opiekunów),
 • dzieci.

 

 1. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki

 

 1. Dyrektor przedszkola wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy.
 2. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą,
  a także za bezpieczeństwo dzieci, pozostałych pracowników i własne oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
 3. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą, ale jeżeli chcą to mogą zakrywać usta i nos.
 4. Pracownicy przychodzą do pracy zgodnie z opracowanym harmonogramem pracy.
 5. Wskazane przez dyrektora osoby, odbierają dziecko od rodzica w drzwiach wejściowych budynku, przebierają dziecko w szatni i zaprowadzają do sali zajęć.
 6. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki.
 7. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.
 8. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie placówki do minimum. Na teren przedszkola nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki. Dopuszcza się w szczególnych, uzasadnionych przypadkach przebywanie osób trzecich, tylko osoby zdrowe, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk), za wyjątkiem sal pobytu dzieci, jadalni i toalet.

 

 1. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy
 1. W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik może skorzystać ze środków ochrony indywidualnej w postaci gumowych rękawiczek, maseczek, fartuchów ochronnych oraz przyłbic.
 2. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do kosza na śmieci, a przyłbice zdezynfekowane przez użytkownika.
 3. Łazienki przedszkola wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%).
 4. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia.
 5. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk.
 6. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazience pracowniczej i łazienkach dla dzieci  na parterze i na piętrze.
 7. Nauczyciele i panie woźne zachowują dystans społeczny między sobą,
  w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.
 8. Pracownicy kuchni nie mogą kontaktować się z dziećmi oraz z nauczycielami i woźnymi.

 

 1. Organizacja opieki w placówce

 

 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy w ciągu dnia, przyporządkowani są ci sami nauczyciele i pani woźna.
 2. Przydział do grup zgodny ze sporządzonym podziałem po rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. W grupie może przebywać do 25 dzieci  a w grupie 5 do 20 dzieci.
 3. Z sal zabaw zostały usunięte wszystkie pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są  przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, obręcze, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 4. Dziecko nie może przynosić ze sobą do placówki z placówki żadnych  przedmiotów lub zabawek.
 5. Na terenie przedszkola znajduje się minimum 1 termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po każdorazowym użyciu.
 6. Dzieci nie będą myć zębów w przedszkolu do odwołania.
 7. Dzieci nie dotykają odzieży innych dzieci pozostawionych w szatni.
 8. Do ogrodu grupy dzieci wychodzą w wyznaczonych godzinach, aby w szatni nie stykały się z sobą dzieci z różnych grup.
 9. Nauczyciele przypisani do grup przebywają z dziećmi na wyznaczonym dla grupy terenie.
 10. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym należy regularnie czyścić z użyciem detergentu lub dezynfekować, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć przed używaniem.
 11. Nie ma możliwości zostawiania w przedszkolu wózków, fotelików samochodowych i innych sprzętów przyniesionych z domu.
 12.  Wszystkie konieczne sprawy związane z rodzicami są możliwe do załatwienia telefonicznie lub mailowo.
 1. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na dyrektorze

Dyrektor:

 1. Odpowiedzialny jest za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią pracowników
   i rodziców.
 2. Wyznacza pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 3. Wyznacza osobę odpowiedzialną za umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu Procedury na wypadek zagrożenia COVID – 19 i numerów telefonów do Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie.
 4. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
 5. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce.
 6. Kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.
 7. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika.
 8. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
 9. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 10. Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali/terenie ogrodu, zaś grupą będą się opiekowali w miarę Ci sami opiekunowie.

 

 1. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na nauczycielach

         Nauczyciele:

 1. Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia do sali do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną.
 2. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują
  w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 
 3. Nie organizują żadnych wyjść, spacerów, wycieczek poza teren placówki.
 4. Wietrzą salę, w której organizują zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzą zajęcia ruchowe  w ciągu dnia przy otwartych oknach.
 5. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 6. Organizują pokaz właściwego mycia rąk. Przypominają i dają przykład mycia rąk.
 7. Nie organizują większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 8. Informują dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci.
 9. Zgłaszają rodzicom telefonicznie niepokojące objawy u dziecka oraz obligują rodzica do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki.
 10. Nauczyciele zachowują dystans społeczny, w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

          

8) Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na rodzicach

Rodzice:

 1. Przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe, bez objawów  sugerujących jakąkolwiek chorobę.
 2. Przyprowadzają i odbierają dziecko osobiście, w przypadkach uzasadnionych mogą to uczynić osoby przez nich pisemnie upoważnione. (max 2 wskazane na stałe)   Przyprowadzają/ odbierają dziecko do/z przedszkola wyłącznie osoby zdrowe.
 3. Przekazują dziecko pani woźnej oczekującej przy drzwiach głównych, nie wchodząc do holu i szatni przedszkolnej.( z wyłączeniem rodziców dzieci 3- letnich na okres 01.09-11.09. 2020)
 4. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w czasie pobytu w placówce  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
 5. Przyprowadzając/odbierając dzieci do/z przedszkola rodzice są obowiązani zachować dystans społeczny min. 1,5 metra w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców.
 6. )  Na życzenie i odpowiedzialność rodzica dziecko może nosić maseczkę podczas pobytu w placówce.
 7.  Niezwłocznie informują przedszkole w sytuacji objęcia rodziny kwarantanną/izolacją.
 8.  Nie posyłają dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Dziecko pozostaje wraz z domownikami  w domu oraz stosuje się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 9. Nie pozwalają dziecku na zabieranie do przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek lub napojów w  pojemnikach, bidonach i butelkach.
 10.  Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 
 11.  Uczulają dziecko na reagowanie na polecenia, nakazy i zakazy  nauczyciela wynikające ze stosowania reżimu sanitarnego.
 12.  Rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami telefonicznie lub mailowo.
 13.  Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Dają dobry przykład własny.
 14. Rodzice nie poruszają się po ogrodzie przedszkolnym, pilnują by dzieci nie bawiły się na terenie zielonym i nie  korzystały ze sprzętu stałego. Po odebraniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren przedszkola i ogrodu przedszkolnego.

 

 1. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na paniach woźnych:

Panie woźne:

 1. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
 2. Dezynfekują zabawki, przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, obręcze. Myją poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci
  i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), dezynfekują kurki przy kranach.
 3. Regularnie czyszczą z użyciem detergentu lub dezynfekują sprzęt w ogrodzie przedszkolnym.
 4. Stosują się do wytycznych zawartych w instrukcji dezynfekcji sprzętów.
 5. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 6. Przygotowują wyznaczone przez dyrektora pomieszczenie przeznaczone do izolowania osoby, u której stwierdzono  objawy chorobowe.
 7. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów.
 8. Pracują w rękawiczkach.
 9. W przypadku konieczności chwilowego opuszczenia sali zabaw lub ogrodu przez nauczyciela, dozorują bezpieczeństwo dzieci zachowując od nich dystans społeczny.
 10. Wszyscy pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, lub zasłaniają nos i usta maseczka lub przyłbicą w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m

10) Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Rodzic nie jest wpuszczany na teren przedszkola, z wyłączeniem rodziców dzieci 3- letnich na okres 01-11.09.2020 r
 2. Rodzic/opiekun prawny przekazuje i  odbiera dziecko od pracownika placówki bez wchodzenia do wewnątrz budynku. ( j.w)
 3. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani żadnych innych przedmiotów.
 4. Rodzic dba o to, aby dziecko nie dotykało, żadnych klamek, począwszy od bramki aż po klamkę drzwi wejściowych przedszkola. Natomiast sam dezynfekuje swoje ręce przed użyciem dzwonka i klamki drzwi głównych.
 5. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
 6. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych,  pracownik przedszkola pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. W przypadku zabrania dziecka z przedszkola rodzic zobowiązany jest do przekazania  informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka po konsultacji lekarskiej.
 7. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 8. Dziecko rozbiera i ubiera się w szatni samodzielnie lub z pomocą pani woźnej.
 9. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna – oczekuje przy drzwiach głównych na przyprowadzenie dziecka z ogrodu przez pracownika przedszkola. Rodzic nie porusza się sam po ogrodzie przedszkolnym.

 

 1. Zasady wyjścia na teren ogrodu:
 2. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść, spacerów i wycieczek poza teren przedszkola.
 3.   W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z wyznaczonego miejsca oraz urządzeń na placu zabaw.
 4. Na wyznaczonym dla grupy terenie zabaw w ogrodzie może przebywać jednocześnie jedna grupa, przy czym opiekunowie dozorują, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 5. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane.
 6. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

 1. Szczegółowe zasady dotyczące gastronomii:
 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki. Wg ustalonej stawki żywieniowej.  
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3.   Pracownicy  kuchni zobowiązani są do utrzymywania wysokiej higieny, mycia
  i dezynfekcji stanowiska pracy, opakowań produktów i sprzętu kuchennego:
 • Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 • Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne lub przyłbice.
 • Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać
  w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie.
 • Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola.
 • Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 1. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.
 • Posiłki wydawane są dzieciom przez wyznaczone osoby.
 • Dzieci spożywają posiłki w określonych godzinach, (śniadanie 8.45, obiad 12.00, podwieczorek 14.00),  każda grupa w swojej sali.
 • Dzieci nie korzystają samodzielnie z dystrybutora wody znajdującego się w sali, sygnalizują nauczycielowi chęć picia. Użyte  kubeczki są odkładane do wyznaczonego, zamykanego pojemnika. Według potrzeby są wynoszone przez panią woźną obsługującą salę i  wyparzane w temperaturze co najmniej 60 stopni C z użyciem detergentów.

 

 1. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów

 

 1. Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie z wytycznymi zawartymi GIS.
 2. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego
  w przedszkolu.

 

 1. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia        

                                                  COVID-19:

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało miejsce do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Zaopatrzone
  w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane miejsce.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor lub osoba go zastępującą kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, powierzchni dotykowych, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie wymagane i niezbędne środki bezpieczeństwa..
 9. Rodzice izolowanego, odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz w salach dydaktycznych) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 11.  W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje o tym dyrektora lub osobę wyznaczoną – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 12.  Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 13. Miejsce,  które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 14. Sekretarka  sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników
  o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała
  w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

 1. Przepisy końcowe

 

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w  Samorządowym Przedszkolu Nr 51 w Krakowie od dnia 01 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i  stosowania.
 3. Procedury mogą ulec aktualizacji na wniosek dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Samorządowego Przedszkola Nr 51 w Krakowie w sytuacji zmian aktów prawnych.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naklejka na ścianę Ornament (sypialnia) - Ornamenty - Naklejki na ...

 

  

          W NASZYM  PRZEDSZKOLU  OFERUJEMY

 

 • Zajęcia rytmiczno-ruchowe
 • Zabawy z  językiem angielskim
 • Zabawy taneczne oraz z elementami tańców towarzyskich
 • Kółka zainteresowań  dla dzieci uzdolnionych                     

GWARANTUJEMY

 

 • Zajęcia i zabawy wspierające wszechstronny rozwój dziecka
 • Wspólne imprezy rodzinne
 • Teatrzyki
 • Wycieczki
 • Opiekę logopedy, psychologa

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Nr 51
z siedzibą ul Estońska 2, 30-652 Kraków,
przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl,                        tel.12 655 20 96

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą placówkę.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                       i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu przechowywania dotyczącego konkretnej kategorii spraw – dane będą przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
 5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez nas usług.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 


   


 

 

Więcej zdjęć do obejrzenia w zakładce Galeria

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci bawiace się

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.